برای فروش

برای فروش
مرتب بر اساس
11,000,000,000 تومان

کد (958)مغازه در شریعتی

17,000,000,000 تومان
17,000,000,000 تومان
2,400,000,000 تومان

واحد 110 متر در جعفريه (كد2498)

1,320,000,000 تومان
2 تخت
1,320,000,000 تومان
2 تخت

واحد 140 متر در مطهري(كد 2502)

2,520,000,000 تومان
3 تخت
2,520,000,000 تومان
3 تخت

واحد 114 متر در شهرك ساحلي(كد2510)

1,368,000,000 تومان
2 تخت
1,368,000,000 تومان
2 تخت

واحد 115 متر در شهرك نادري(كد2509)

1,600,000,000 تومان
2 تخت
1,600,000,000 تومان
2 تخت

واحد 250 متر در شهرك نادري(كد2508)

6,500,000,000 تومان
2 تخت
6,500,000,000 تومان
2 تخت
2,000,000,000 تومان
3 تخت
20 ساعت
20 ساعت
4,500,000,000 تومان
20 ساعت
20 ساعت
3,000,000,000 تومان
1 2 3 325