برای فروش

برای فروش
مرتب بر اساس

کد (958)مغازه در شریعتی

17,000,000,000 تومان
17,000,000,000 تومان
2,400,000,000 تومان

کد(2659)115متری مجتمع شهریار

1,265,000,000 تومان
2 تخت
1,265,000,000 تومان
2 تخت
1 سال
1 سال
2,024,000,000 تومان

کد(2653) واحد 183متری اخر دانش

2,836,500,000 تومان
3 تخت
2,836,500,000 تومان
3 تخت

کد(2647)125متری حافظ

22,500,000,000 تومان
2 تخت
22,500,000,000 تومان
2 تخت

کد(2644)118متری جهاد

10,000,000,000 تومان
2 تخت
10,000,000,000 تومان
2 تخت
900,000,000 تومان
2 تخت
700,000,000 تومان
2 تخت

واحد175 متر در سبلان فاز1/كد2629

2,187,500,000 تومان
3 تخت
2,187,500,000 تومان
3 تخت
1 2 3 234