Properties for کف پارکت

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 ماه
3 ماه
10,500,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه

کد 615 (تجاری مسکونی _ دروازه مشگین)

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 ماه
3 ماه
100,000,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه
34,900,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه

کد 584 (تجاری مسکونی _ بالا باغمیشه)

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 ماه
4 ماه
4 ماه
4 ماه
9 ماه
9 ماه
100,000,000,000 تومان
10 ماه
10 ماه
5,300,000,000 تومان
10 ماه
10 ماه
2,050,000,000 تومان
11 ماه
11 ماه
2,800,000,000 تومان
11 ماه
11 ماه

کد 5025: 137 متر واحد فول در باکری

3,151,000,000 تومان
2 تخت 137 متر
3,151,000,000 تومان
2 تخت 137 متر
1 2 3 19