Properties for مسترروم

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
10 ماه
10 ماه
5,488,000,000 تومان
10 ماه
10 ماه
5,300,000,000 تومان
11 ماه
11 ماه
6,500,000,000 تومان
11 ماه
11 ماه
6,300,000,000 تومان
11 ماه
11 ماه

کد 5054: 184 متر واحد فول در رضوان

5,300,000,000 تومان
3 تخت 184 متر
5,300,000,000 تومان
3 تخت 184 متر
11 ماه
11 ماه

کد 5052: 125 متر واحد خام در حافظ

3,000,000,000 تومان
2 تخت 125 متر
3,000,000,000 تومان
2 تخت 125 متر
11 ماه
11 ماه
6,748,000,000 تومان
4 تخت 250 متر
11 ماه
11 ماه

کد 5045: 125 متر واحد خام در حافظ

2,875,000,000 تومان
2 تخت 125 متر
2,875,000,000 تومان
2 تخت 125 متر
11 ماه
11 ماه

کد 5044: 190 متر واحد خام در باغمیشه

2,850,000,000 تومان
3 تخت 190 متر
2,850,000,000 تومان
3 تخت 190 متر
11 ماه
11 ماه

کد 5034: 148 متر واحد خام در مطهری

3,552,000,000 تومان
3 تخت 148 متر
3,552,000,000 تومان
3 تخت 148 متر
11 ماه
11 ماه

کد 5032: 160 متر واحد خام در شهرک کشاورزی

3,500,000,000 تومان
3 تخت 160 متر
3,500,000,000 تومان
3 تخت 160 متر
11 ماه
11 ماه

کد 5031: 210 متر واحد خام در عطایی جدید

5,250,000,000 تومان
3 تخت 210 متر
5,250,000,000 تومان
3 تخت 210 متر
1 2 3