Properties for حمام

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 ماه
2 ماه
3 ماه
3 ماه
50,000,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه
5,000,000,000 تومان
4 ماه
4 ماه
7 ماه
7 ماه
2,975,000,000 تومان
8 ماه
8 ماه
22,400,000,000 تومان
11 ماه
11 ماه

کد3057: 125 متر واحد فول در آقا کاظم

1,875,000,000 تومان
3 تخت 125 متر
1,875,000,000 تومان
3 تخت 125 متر
11 ماه
11 ماه
1,750,000,000 تومان
2 تخت 88 متر
11 ماه
11 ماه
1,950,000,000 تومان
3 تخت 131 متر
11 ماه
11 ماه

کد 3075: 150 متر واحد فول در والی 18 متری بدر

3,150,000,000 تومان
3 تخت 150 متر
3,150,000,000 تومان
3 تخت 150 متر
11 ماه
11 ماه

کد 3076: 120 متر واحد فول در حافظ

2,620,000,000 تومان
2 تخت 120 متر
2,620,000,000 تومان
2 تخت 120 متر
12 ماه
12 ماه

کد 3077: 130 متر واحد فول در بالاباغمیشه

2,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر
2,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر
1 2 3 25